Choose the best answer for the following sentence:

The only thing I can really complain about is our lack of being able to hit ___________ shots when they matter.
 

A.

mistake                 

B.

foul                     

C.

fault                    

D.

slip

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...