Choose the best answer for the following sentence:

The only thing I can really complain about is our lack of being able to hit ___________ shots when they matter.
 

A.

mistake                 

B.

foul                     

C.

fault                    

D.

slip

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

foul 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...