Choose the best answer for the following sentence:

The number of the world’s elephants is restricted ____________ some certain countries.
 

A.

at                  

B.

into                    

C.

to                 

D.

upon

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...