Choose the best answer for the following sentence:

The number of students __________________ increasing now.
 

A.

are              

B.

was               

C.

were                 

D.

is

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

is

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...