Choose the best answer for the following sentence:

The museum is open to everybody. It _____________ between 9am and 5pm.
 

A.

visits                    

B.

visited                   

C.

can visit                   

D.

can be visited

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

can be visited

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...