Choose the best answer for the following sentence:

The museum is open to everybody. It _____________ between 9am and 5pm.
 

A.

visits                    

B.

visited                   

C.

can visit                   

D.

can be visited

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...