Choose the best answer for the following sentence:

The most obvious trend in the graph is that women have a ______________ salary in ______________ of the countries as described.

A.

as low - many

B.

lower - most

C.

lowest - most

D.

lower - more

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...