Choose the best answer for the following sentence:

The majority of the TOEFL tests __________________ difficult.
 

A.

are            

B.

is                 

C.

be                  

D.

being

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

are

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...