Choose the best answer for the following sentence:

The landscape is famous ____________ its bleakness.
 

A.

for                  

B.

with                  

C.

on                    

D.

at

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

for

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...