Choose the best answer for the following sentence:

The house __________ I live is very small.

A.

which

B.

what

C.

when

D.

in which

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

in which

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...