Choose the best answer for the following sentence:

The hostess brought me some coffee, but ________________________  coffee was so bitter that I could not drink it.

 

A.

a                                 

B.

an                         

C.

the                        

D.

no article

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

the

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...