Choose the best answer for the following sentence:

The hostess brought me some coffee, but ________________________  coffee was so bitter that I could not drink it.

 

A.

a                                 

B.

an                         

C.

the                        

D.

no article

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...