Choose the best answer for the following sentence:

The good news ___________ that we are getting the budget deficit ___________ control.
 

A.

is - in                 

B.

are - on

C.

is - under

D.

are - out of

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...