Choose the best answer for the following sentence:

The good news ___________ that we are getting the budget deficit ___________ control.
 

A.

is - in                 

B.

are - on

C.

is - under

D.

are - out of

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

is - under

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...