Choose the best answer for the following sentence:

The girl _____________ with Dr. Zhang is my classmate.
 

A.

whom talks                 

B.

talking

C.

is talking               

D.

who talking

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

talking

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...