Choose the best answer for the following sentence:

The fight _____________ illiteracy continued in the following summer.
 

A.

for                 

B.

against                  

C.

about                

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

against 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...