Choose the best answer for the following sentence:

The English ________________________ strong traditions.
 

A.

has many             

B.

have much
 

C.

have many               

D.

has much

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

have many

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...