Choose the best answer for the following sentence:

The education in Japan ___________ if the basic principles of education had not been taken into consideration.
 

A.

would go down            

B.

would have gone down

C.

went down             

D.

had gone down

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

would have gone down

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...