Choose the best answer for the following sentence:

The discussion already _______________________  Why are you always late?

A.

 is beginning            

B.

 has begun                 

C.

begins              

D.

began

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

has begun       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...