Choose the best answer for the following sentence:

The customer insisted __________ being paid at once.

A.

at              

B.

for                

C.

on                

D.

in

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

on

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...