Choose the best answer for the following sentence:

The CPU consists of two other ____________ sub-units: The Control Unit (CU) and
the Arithmetic-Logical Unit (ALU)

A.

 function               

B.

 functioning           

C.

functional              

D.

  functionary

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...