Choose the best answer for the following sentence:

The CPU consists of two other ____________ sub-units: The Control Unit (CU) and
the Arithmetic-Logical Unit (ALU)

A.

 function               

B.

 functioning           

C.

functional              

D.

  functionary

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

functional  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...