Choose the best answer for the following sentence:

The country experienced prosperity during the Kennedy _____________.
 

A.

administer              

B.

administration                

C.

administrative                  

D.

administrator

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

administration

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...