Choose the best answer for the following sentence:

The company is expected ____________ money this year.
 

A.

to lose              

B.

will lose

C.

is going to lose               

D.

to have lost

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to lose

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...