Choose the best answer for the following sentence:

The children agreed _____________ the candy equally.

A.

divide

B.

to divide

C.

dividing 

D.

to dividing

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to divide

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...