Choose the best answer for the following sentence:

The car was easy to recognize so it wasn't ______________ difficult for the police to catch the thieves.
 

A.

much               

B.

very                  

C.

many                  

D.

too

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

very

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...