Choose the best answer for the following sentence:

The car was easy to recognize so it wasn't ______________ difficult for the police to catch the thieves.
 

A.

much               

B.

very                  

C.

many                  

D.

too

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...