Choose the best answer for the following sentence:

The bus driver was so tired of _____________________ the same route every day that he
asked for a transfer.
 

A.

to drive            

B.

being driven                  

C.

driving                

D.

drive

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

driving

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...