Choose the best answer for the following sentence:

The attendance _________ this meeting is very large.
 

A.

for 

B.

in  

C.

at  

D.

to

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

for

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...