Choose the best answer for the following sentence:

The _____________ users of the Internet in Taiwan are young adults between 16 and 30 years old.
 

A.

most                    

B.

major                   

C.

main                  

D.

more

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

main

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...