Choose the best answer for the following sentence:

That part of the country is famous __________it's pineapples.
 

A.

from            

B.

against                   

C.

for                   

D.

at

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

for

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...