Choose the best answer for the following sentence:

Thanks to the progress of science and technology, our lives have become ______________.

A.

more and more good                     

B.

better and better

C.

the more and more good                      

D.

gooder and gooder

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

better and better

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...