Choose the best answer for the following sentence:

Thanks to the progress of science and technology, our lives have become ______________.

A.

more and more good                     

B.

better and better

C.

the more and more good                      

D.

gooder and gooder

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...