Choose the best answer for the following sentence:

Terylene shirts are _____________ wearing, but cotton shirts are much .
 

A.

harder - most comfortable                

B.

hardest - more comfortable

C.

harder - more comfortable                 

D.

more hard — more comfortable

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

harder - more comfortable

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...