Choose the best answer for the following sentence:

Terylene shirts are _____________ wearing, but cotton shirts are much .
 

A.

harder - most comfortable                

B.

hardest - more comfortable

C.

harder - more comfortable                 

D.

more hard — more comfortable

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...