Choose the best answer for the following sentence:

Tell her ______________________ for school again.
 

A.

not late                     

B.

not being late
 

C.

not to be late                    

D.

not be late

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

not to be late 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...