Choose the best answer for the following sentence:

Students tend to be naturally ___________ about tests and examinations.

 

A.

anxious                   

B.

anxiously             

C.

anxiousness               

D.

 anxiety

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

anxious

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...