Choose the best answer for the following sentence:

Students _____________ the soccer team are asked to attend this afternoon at five.

A.

interesting to join - tryouts              

B.

interested to join - the tryouts

C.

interested in joining - tryouts

D.

to be interested joining - a try-out

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...