Choose the best answer for the following sentence:

Students _____________ the soccer team are asked to attend this afternoon at five.

A.

interesting to join - tryouts              

B.

interested to join - the tryouts

C.

interested in joining - tryouts

D.

to be interested joining - a try-out

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

interested in joining - tryouts

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...