Choose the best answer for the following sentence:

Some of the proposals ___________ .
 

A.

were strongly objected                    

B.

strongly objected to

C.

were strongly objected to                 

D.

strongly objected

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

were strongly objected to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...