Choose the best answer for the following sentence:

Some of the proposals ___________ .
 

A.

were strongly objected                    

B.

strongly objected to

C.

were strongly objected to                 

D.

strongly objected

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...