Choose the best answer for the following sentence:

Sit down, please. __________ a cup of tea?

A.

Do you like            

B.

Do you like to drink

C.

Would you like    

D.

Will you like

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Would you like

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...