Choose the best answer for the following sentence:

Sit down, please. __________ a cup of tea?

A.

Do you like            

B.

Do you like to drink

C.

Would you like    

D.

Will you like

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...