Choose the best answer for the following sentence:

Since new cars ______________ a lot of money and I need to save _______________, I'm going to look for a used car that is in good condition.

A.

are costing - next semester tuition

B.

costs - next semester's tuition

C.

cost - next's semester tuition

D.

cost - next semester's tuition

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cost - next semester's tuition

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...