Choose the best answer for the following sentence:

Since new cars ______________ a lot of money and I need to save _______________, I'm going to look for a used car that is in good condition.

A.

are costing - next semester tuition

B.

costs - next semester's tuition

C.

cost - next's semester tuition

D.

cost - next semester's tuition

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...