Choose the best answer for the following sentence:

She told me that she _________________ happy for what she ____________________ .
 

A.

is feeling - did             

B.

 was feeling - had done
  

C.

feels - did              

D.

had felt - has been doing

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

was feeling - had done

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...