Choose the best answer for the following sentence:

She told me that she _________________ happy for what she ____________________ .
 

A.

is feeling - did             

B.

 was feeling - had done
  

C.

feels - did              

D.

had felt - has been doing

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...