Choose the best answer for the following sentence:

She solved the problem ______________ .

A.

confident

B.

confidence

C.

with confidence 

D.

in confidence

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

with confidence 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...