Choose the best answer for the following sentence:

She said that if she ___________ on time, she would pay him.

A.

arrived 

B.

would arrive

C.

is arriving 

D.

has arrived

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

arrived

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...