Choose the best answer for the following sentence:

She leaves her bedroom window open, ___________.
 

A.

however it is cold                    

B.

however cold is it
 

C.

however cold it is          

D.

however its cold is

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...