Choose the best answer for the following sentence:

She leaves her bedroom window open, ___________.
 

A.

however it is cold                    

B.

however cold is it
 

C.

however cold it is          

D.

however its cold is

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

however cold it is 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...