Choose the best answer for the following sentence:

She has a very big house in __________ Salt Lake City is __________ capital of Utah.
 

A.

the / a                 

B.

Ø / the                  

C.

the / Ø               

D.

Ø / a

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ø / the

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...