Choose the best answer for the following sentence:

She ______________________ to get her breath back and then carried on jogging.

  

A.

paused                  

B.

slipped             

C.

quit                      

D.

 kept

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

paused 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...