Choose the best answer for the following sentence:

Robert Nixon was ashamed ____________ his father.

A.

at  

B.

with  

C.

of 

D.

about

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

of

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...