Choose the best answer for the following sentence:

Remember me _____________ your parents.
 

A.

to                   

B.

for                     

C.

with                    

D.

about

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...