Choose the best answer for the following sentence:

Read the book ____________ and you can find the information you need.
 

A.

care                  

B.

careful                     

C.

carefulness                      

D.

carefully

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...