Choose the best answer for the following sentence:

Please _________ your hand if you need assistance.

A.

catch

B.

lift

C.

 raise

D.

rise

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 raise

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...