Choose the best answer for the following sentence:

Peter is ______________________ John.
 

A.

younger and more intelligent than                             

B.

more young and intelligent than                   

C.

more intelligent and younger than                               

D.

the more intelligent and younger than

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

younger and more intelligent than

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...