Choose the best answer for the following sentence:

Peter ___________ apologize for his bad behaviour yesterday.
 

A.

have to                

B.

had to                

C.

may                   

D.

is to

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...