Choose the best answer for the following sentence:

Peter ___________ apologize for his bad behaviour yesterday.
 

A.

have to                

B.

had to                

C.

may                   

D.

is to

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...