Choose the best answer for the following sentence:

People have hunted animals ___________ food, hides, and ivory.
 

A.

on                   

B.

for                  

C.

in                  

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

for

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...