Choose the best answer for the following sentence:

People ____________ that he was jealous of her.
 

A.

thinking              

B.

thought

C.

have thought             

D.

are thinking

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thought

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...