Choose the best answer for the following sentence:

Over recent years there has been a marked reduction __________ the number of people who have foreign holidays.
 

A.

in   

B.

into   

C.

of   

D.

for

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

in 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...