Choose the best answer for the following sentence:

Over recent years there has been a marked reduction __________ the number of people who have foreign holidays.
 

A.

in   

B.

into   

C.

of   

D.

for

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...