Choose the best answer for the following sentence:

Our puppy ______________ a car, ______________ he survived the accident.
 

A.

got hit by - but fortunately              

B.

hit with - and unfortunately

C.

got to hit by - but unfortunately               

D.

got to be hit in - but fortunately

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

got hit by - but fortunately

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...