Choose the best answer for the following sentence:

Our puppy ______________ a car, ______________ he survived the accident.
 

A.

got hit by - but fortunately              

B.

hit with - and unfortunately

C.

got to hit by - but unfortunately               

D.

got to be hit in - but fortunately

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...