Choose the best answer for the following sentence:

Our office is equipped ______________ advanced technology.

A.

with

B.

for

C.

on

D.

about

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

with

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...